Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika  zákl.školy B.Smetany

  

      Naše základní škola je školou úplnou, s 1. i 2. stupněm a paralelními třídami ve všech ročnících od 1. do 9 třídy. Kapacita naší školy je 450 žáků a kapacita školní družiny je maximálně 110 žáků. Základní školu tvoří  dva samostatné areály, které jsou od sebe vzdáleny asi 200 metrů. Jsou umístěny ve velmi klidné jihozápadní části města, v tzv. Žichlínském předměstí.

     V areálu na Palackého ulici je  umístěna budova s 1. a 2. ročníky a jedním oddělením školní družiny. Je tu také keramická dílna, která je vybavena hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Interiér prošel celkovou rekonstrukcí a byl i nově vybaven. Obrovskou a nenahraditelnou výhodou je jeho umístění v klidné, dopravou nezasažené části  města Lanškrouna a vlastní, uzavřenou zahradou s parkovou zelení. Tedy ideální prostředí pro děti mladšího školního věku, v  Lanškrouně  a jeho okolí ojedinělé.

     V areálu na ulici B. Smetany se nacházejí  další třídy 1.stupně, celý 2. stupeň, školní hřiště, tělocvična, gymnastický sál a posilovna. Na školní budovu navazuje jídelna, kde mají žáci, učitelé i další veřejnost možnost výběru ze dvou jídel prostřednictvím elektronických čipů, které zároveň slouží i k identifikaci a umožnění vstupu do naší školní budovy. Dále žáci mohou k občerstvení využívat  i nápojový automat ve školní budově.

    Ve druhém podlaží nad jídelnou se nacházejí v nedávné době zařízené prostory pro další tři oddělení školní družiny.

    Z hlediska bezpečí žáků má škola výhodnou polohu, neboť se nachází mimo frekventované silnice, v blízkosti autobusového i vlakového nádraží a je bez problémů dostupná všem žákům  z Lanškrouna i okolních obcí.

Vybavení školy

 

     Od roku 2001 prošla základní škola značnými změnami ve vybavení a modernizaci většiny kmenových i odborných učeben. V současné době slouží žákům  ve výuce i volnočasových aktivitách celkem 25 učeben, z toho je sedm učeben  odborných.

     Největších změn doznala  počítačová učebna, která je vybavena novým nábytkem, 26 novými počítači s LCD panely, dataprojektorem, interaktivním zařízením, a také vysokorychlostním bezdrátovým internetovým připojením.

     Další moderně vybavená  je učebna fyziky a chemie s pracovními stoly obsahující  samostatné  zdroje s možností měření napětí i proudu pro práci ve fyzice a přípojkami na plyn pro pokusy v chemii. Součástí učebny je i katedra vybavená videem, počítačem připojeným na internet a  dataprojektor. 

     Pro tělesnou výchovu je k dispozici školní hřiště, prostorná tělocvična, velký gymnastický sál se zrcadly a moderní profesionálně vybavená posilovna  určená pro žáky II. stupně. Veškeré vybavení je k dispozici i široké veřejnosti.

     K výuce jazyků slouží dvě jazykové učebny. K výuce odborných předmětů a výchov mohou žáci využívat cvičnou kuchyň, vybavenou dílnu v přízemí, odborné učebny hudební a výtvarné výchovy v 1. patře budovy.

    Od roku 2006 je ve všech učebnách a kabinetech školy zavedena počítačová síť s připojením na internet, která je k dispozici učitelům i žákům.

    V budoucnu by bylo potřebné upravit a modernizovat  školní hřiště. Tělocvična také potřebuje rekonstrukci, která by zabezpečila rozšíření sociálních  zařízení, šaten, hlediště pro diváky a  renovaci  podlahy.

    Chodby jsou vkusně vyzdobené výtvarnými pracemi dětí, ty se aktivně na této výzdobě podílejí. Jsou tu též vystavené fotografie ze školních akcí a další práce, které se týkají života naší školy.

   Žáci prvního stupně, převážně pak 1. – 5. ročníku mohou navštěvovat školní družinu. Ta je rozdělena do čtyř oddělení a v provozu je od pondělí do pátku od 6.15 do 16.00 hodin. V družině mohou děti relaxovat a hrát si, tvořit ve výtvarných dílnách, vyžít se v gymnastickém sále nebo venku na zahradě i na hřišti.

Charakteristika pedagogického sboru

 

     Pedagogický sbor má  29 členů.  Z tohoto počtu je 25 učitelů a učitelek, 4 vychovatelky, 1 výchovný poradce,1 koordinátor tvorby ŠVP, zástupce ředitele a ředitel. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý, od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru je zastoupena i  učitelka s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni, v současné době však na mateřské dovolené.

     Převážná většina učitelů splňuje kritéria aprobovanosti nebo se vzdělávají v akreditovaných studijních oborech pro doplnění či rozšíření kvalifikace. DVPP zaměřeno na tvorbu ŠVP, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech všichni pedagogové  absolvovali v rámci projektu PI SIPVZ  školení Za úvodní modul PO. Dalších třetina učitelů absolvovala jeden volitelný modul a  15 % učitelů úspěšně ukončilo celý modul PI. V současné době probíhá školení učitelů k samostatné práci s interaktivními tabulemi.

Charakteristika žáků

 

    V tomto školním roce navštěvuje naši základní školu 377 žáků. Na prvním stupni je to 192 a na druhém 185 žáků. Z tohoto počtu dojíždí z nedalekých obcí  Rudoltice, Luková, Damníkov, Trpík, Sázava, Lubník, Žichlínek, Horní Heřmanice, Ostrov a  Dolní Třešňovec celkem 166 žáků . 

            Na škole je v současné době pouze 8 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají individuální vzdělávací plán. Většinu z tohoto počtu tvoří žáci se specifickými poruchami učení různého stupně.

Dlouhodobé projekty  mezinárodní  spolupráce, spolupráce s rodiči a dalšími  subjekty

 

     Na  naší škole systematicky působíme proti sociálně patologickým jevům zejména vandalismu, drogám, násilí a šikaně mezi žáky. Máme zpracovaný

minimální preventivní program, jehož součástí jsou i besedy s odborníky, tematicky zaměřené dny „My se nudy nebojíme“ nebo účast v celorepulikové soutěži  Paragraf  11/55 zaměřené na prevenci kouření.

    Škola každoročně organizuje studijní a poznávací pobyty střídavě do německy a anglicky mluvících zemí. Podílí se i na přípravě a organizaci  výměnného pobytu našich žáků s žáky z družebního polského  města Serock. Pravidelně zjišťuje výstupní úroveň našich žáků prostřednictvím testů  Kalibro a Cermat. Žáci naší základní školy se zúčastnili i mezinárodního výzkumu Pisa zaměřeného na přirodovědné a matematické dovednosti.

   Systematicky zaměřujeme pozornost také  na tělovýchovné aktivity. Pořádáme  pravidelné každoroční lyžařské kurzy pro žáky již od 4. až do 9.třídy. Navazujícími aktivitami je cyklokurz pro žáky osmých ročníků a vodácký kurz pro deváté ročníky. Jsme tradičními pořadateli okrskových kol většiny sportovních soutěží organizovaných ASŠK.

   Naše základní  škola  úzce spolupracuje i se základními a středními školami ve městě, s DDM, Kulturním centrem, s naším zřizovatelem, zejména se sociálním odborem a  odborem školství. Významná je i spolupráce s  některými místními organizacemi a firmami. Také jejich zásluhou vychází školní časopis Béda. Při škole je ustanovena rada školy i  sdružení rodičů a přátel školy. Obě složky jsou partnery školy a podílí se na jejím rozvoji.

Náplň mé  práce

 

    Jak už jsem uvedl v úvodní části, ve škole pracuji jako učitel na 1.stupni. V letošním roce jsem třídním učitelem žáků 3.B. Tyto žáky povedu od 1.do 5.třídy, jak je naší škole zvykem. Kromě výuky anglického jazyka je vyučuji všem předmětům.

     Moji třídu v současné době navštěvuje 18 žáků, z toho 10 děvčat a 8 chlapců.  5 žáků bylo v minulosti vyšetřeno v PPP. Jedná se převážně o žáky s lehkou dyslexií, dysgrafií a dysortografií. Jednoho žáka vyučuji podle individuálního vzdělávacího plánu. Ostatní žáky také dle potřeby doučuji dvakrát týdně po 45 minutách.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář