Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Dom.čtení 13.-15.3.2009

O KOCOURU, KOHOUTU A KOSE

           BOŽENA  NĚMCOVÁ

  Jeden táta měl tři syny; nejstarší se jmenoval Martin, druhý Matěj nejmladší Michal. Všichni tři byli odrostlí, když se jedenkráte táta rozstonal a za několik dní k smrti se chystal. I povolal chlapce k loži a pravil: Víte, děti, že nemám jiného bohatství než tu chalupu, kocoura, kohouta a kosu. V chalupě přebývejte a z těch tří věcí si každý jednu vezměte.     Ne­vaďte se, buďte vždy svorni, a pánbůh vám požehná!" To dořekl a umřel.Když synové tátu pochovali, rozdělili své dědictví. Martin si vzal kosu, pro­tože s ní uměl dobře sekat, Matěj si vzal kohouta a Michal si vzal kocoura. „Ale milí bratři," řekl Martin, „doma všichni zůstat nemůžeme, sice by­chom hladem umřeli. Pobuďte vy dva zde a nějak si zatím pomozte, já půjdu s kosou do světa. Měli se všichni tři rádi, a co jeden chtěl, to chtěl také druhý. Protož ne­stavěli se nijak proti bratrovu návrhu. Martin vzal kosu a šel do světa. Chodil dlouho a dlouho, ale nikde práce nenašel; konečně přišel do jedné země, kde byli lidé ještě tuze hloupí. Když přichází k městu, potká jednoho člověka ten se ho ptá, co nese. „Kosu nesu," odpověděl Martin. ,,A co je to, a nač?"  „Tím se tráva seče." „Tím se tráva podžírá? I toť je výhodná věc; my musíme trávu rukama trhat, což nás velké namáhání stojí. Kdybyste chtěl k našemu králi jíti, on by vám toho podžírače dobře zaplatil." „I proč ne, to udělám." Pán ho vedl hned ke králi, který se tomu nástroji velice podivil, a hned Martina zjednal, aby šel na královská louky trávu podžírat. Martin šel, a s ním množství diváků. Než Martin nebyl hloupý, vrazil kosu v půl louce do země, řekl jednomu služebníku, aby přinesl v poledne oběd pro dva, pak odehnal z louky všechny diváky. V poledne, když přinesli služebníci oběd pro dva, divili, že je takový kus louky posečen. „Bude váš pod-žírač také jíst?" ptali se Martina. „Když dělá, musí se krmit. Ale jděte jen sbohem a nechtě nás o samotě." Sloužící odešli, a Martin snědl oběd pro dva sám. „To jsem měl výborný nápad, že jsem chtěl oběd pro dva; kdyby byli při­nesli jen pro jednoho, nebyl bych se najedl." Tak to dělal den jak den, až všechny louky posekal. Když byl se vším hotov, šel si ke králi pro peníze s ko­sou na rameně. „Tvůj podžírač tedy sám trávu podžírá?" ptal se král. „Sám, královská Milosti!" odpověděl ferina. „Jestlipak bys nám ho tady nechal za tisíc zlatých?" „Stojí ovšem za více, ale dám vám ho za ty peníze," pravil sekáč, složil kosu a přijav peníze šel domů. Král dal kosu do jednoho pokoje postavit, aby se jí nic nestalo. Přišel druhý rok, tráva narostla a byl čas, aby se pokosila. Tu po­ručil král, aby se vynesl podžírač na louku. S největší slávou přišli na louku, vrazili ho vprostřed do země a odešli pryč, jsouce v domnění, že to nemá po­džírač rád, když se na něho někdo dívá. V poledne se přihnali s obědem dychtiví, aby viděli, mnoho-li už je uděláno. Ale kosa stála, kam ji ráno po­stavili; to jim bylo divné. Položili oběd k ní a šli ke králi s vyřízenou                                     Podtrhni slovesa

 „Vždyť bylo hned první půldne tolik podžíráno, když s ní ten člověk přišel; proč asi nechce dělat?" myslil si král a vrtěl hlavou. Ale večer přišel služebník zase, řka, že se kosa ani louky, ani oběda netkla. To musí mít učarováno," řekl král, „dejte jí vysázet dvacet ran, a jestli ještě nic neudělá, zakopáme ji." Na slavný rozkaz přinesli na louku lavici, položili kosu na ni a biřic jí dva­cet vysázel. Kosa vyskakovala po každé ráně nad lavicí, a leckterého všetečku švihla přes nos. „On jí učaroval," křičeli všichni, „zakopejte ji!" To také uči­nili, zakopali kosu do země a podžírali trávu rukama jako kdy jindy. Zatím měli bratři dobré časy a žehnali otce, že jim tak výnosné dědictví zanechal. Za nějaký čas, když peníze docházely, řekl Matěj: „Teď půjdu já se svým kohoutem do světa, snad ho tak dobře odbudu, jako ty kosu." „Jen jdi hodně daleko, kde jsou ještě hloupí lidé, v Čechách bys mnoho ne­dostal," radil mu Martin. Matěj vzal dědictví a šel. I přišel zase k jednomu městu a potkal pána. „Copak to neseš, člověče?" ptal se pán. „Nesu kohouta," odpověděl Matěj.

„Takových ptáků zde nemáme, k čemu je dobrý?"

„Ten pták přivolává den."

„I toť je div divoucí. My musíme pokaždé den vyprovázet tam za ten vrch, a ráno mu zase jíti naproti, což nám velké nepohodlí dělá. Kdyby měl ten pták takovou vlastnost, zaplatil by ti ho král mnoha tisíci."

„Vždyť se můžete přesvědčit," řekl Matěj a šel s pánem ke králi.

„Milostivý králi, ten člověk má ptáka voláka, který den přivolává, a když jde spát, jde den také spát."

„I to by nebyl penězi k zaplacení, jestli tomu tak, kterak povídáš."

„Milostivý králi, můžete se brzy přesvědčit."

Dali tedy kohoutu zlatou posadu a kohout spokojen s novým bytem brzy se uhnízdil. Netrvalo to dlouho a den odešel, aniž ho byl kdo vyprovodil. Král byl rád, a rána se ani dočkat nemohl. O půlnoci vstali a dávali pozor, jak bude kohout den přivolávat. Bila hodina - nic, bily dvě, kohout zakokrhal, a všich­ni se rozděsili, co to za divný zpěv. Bily tři hodiny, kohout zase kokrhal, a tak pořád, až do čtyř hodin, když se již docela rozbřesklo. Když král viděl, že ko­hout opravdu den přivolal, poručil, aby dali Matěji z pokladnice pět tisíc a vším aby ho uctili. Matěj shrábl peníze, dobře se najedl, napil a potom králi poděkoval a odešel domů. Bratři ho s radostí přivítali a měli se zase nějaký čas dobře. Že však s pe­nězi nehospodařili, rozkoulely se jim dosti brzo. Když jich bylo už namále, řekl Michal: „Nyní, bratři, půjdu já do světa a po svém štěstí se ohlídnu. Snad dostanu za kocoura také tolik, co jste vy dostali." Zase ho bratři napomenuli, aby šel hodně daleko, kde jsou lidé hloupí, v Čechách že by nic nedostal. Michal strčil kocoura do pytle a šel. Dlouho chodil, než přišel do jedné země, kde lidem nerozuměl. Ale než došel hlavního města, naučil se tolik, že se mohl trochu smluvit. Před městem ho potkal zase jeden pán a ptal se ho, co to v pytli nese. „Kocoura," odpoví Michal a ukazuje mu ho. „To je divné zvíře, a k čemu je dobré?" „Chytá myši, ať jich je cokoliv domě, všechny je zlapá." „I strč jen honem toho lapáka do pytle a pojď ke králi.

                                                     Podtrhni podst.jména

My máme v zámku tolik myší, že nám div po stole neběhají, a král by dal nevímco, kdyby se ně­ komu poštěstilo ze zámku je vypudit."                                                                                                                                                           „To bude snadná pomoc," odpověděl Michal, strčil kocoura do pytle a chvá­tal za pánem. Když přišli ke králi, řekl pán: „Milostivý králi! Ten člověk zde má kocoura lapáka. To je zvíře, které myši lapá, a kdyby Vaše Milost poručila, on by ho prodal."  „Je-li to pravda, rád ho koupím." „Milostivý králi, jen mi povězte, kde jich je nejvíce, a hned se přesvědčíte, jak je umí můj kocourek škrtit."

I vedli Michala do komory, kde jich nejvíce bylo, takže se jich pod nohama jen hemžilo. Michal rozvázal pytel, kocour vyskočil a způsobil takovou po­rážku mezi myšmi, že nebylo možná. Král měl nesmírnou radost, a hned poručil, aby se Michalovi deset tisíc zlatých vyplatilo. Michal si poskočil, když měl tolik peněz, a s veselou se vrátil domů. Za dva dni po jeho odchodu napadlo králi, co bude asi ten lapák žrát, až žádné myši nebudou? To nikdo nevěděl, a Michal byl pryč. I poručil král, aby sedl jezdec na nejrychlejšího koně a Michala dohonil.

Michal kráčel zatím pokojně cestou, kudy byl do města přišel. Čtvrtý den vidí najednou za sebou jezdce, který zdaleka na něho volá; zůstane tedy stát. Jezdec přijede a začne se Michala polovic německy, polovic česky něco ptát, čemu ale Michal nerozuměl; aby mu ulehčil, ptá se ho po němečku: „Was?"

Ale na tu otázku se jezdec obrátí a ujíždí, jak by ho vítr unášel. Michal si pomyslí, ten chlap je blázen, a jde spánembohem dále.

Celý uřícený, uprášený vrátil se jezdec zpátky, a sotva skočil s koně, běžel ke králi a oznamoval: „Milostivý králi, smutná novina, až zlapá koucour myši, bude po nás veta."  „Kdo ti to řekl?" ptal se uleknutý král. „Ten člověk, co nám kocoura prodal. Na cestě jsem ho dohonil, i ptám se, co bude to zvíře žrát, až všechny myši zlapá, a on mi řekl: ,Vás!' "

Hned svolal král celou svou radu a jednalo se, co s kocourem začít. Po dlouhém rokování se usnesli, že ho nechají v komoře zavřeného a že tam po­staví dvojí stráž, aby nemohl ven. Tu chvíli, dostal nejvyšší generál rozkaz, aby postavil čtyři silné a neohrožené muže ke komoře na stráž. Noc a den stál na každém rohu jeden a strachy umíral, kdykoliv to v komoře zarachotilo. Dru­hou noc bylo ale ticho, protože kocour všechny myši zlapal. Ráno, když se v komoře ještě nic nehýbalo, myslil si muž blíže okna stojící, co to asi znamená.

      Osmělil se tedy a nahlídl do komory. Ale běda! Kocour seděl na okně, a jak zahlédl fousatou bradu a huňatou čepici, lekl se, vyrazil okno a byl tentam. Druhý muž zaslechl křik, i běží se podívat, a tu vidí vojáka ležet bradou vzhů­ru. Tryskem pádí do zámku a volá: „Ach zle, je, zle, milostivý králi! Ten ukrutný myšilapák dostal se z komory a zakousl mého kamaráda, co u okna stál. Bůhvíkde běhá a co již lidí uškrtil. Ó to je neštěstí!"

Hned se všecky domy uzavíraly, kde kdo byl, se schoval a král poručil, aby se pluk těch nejsrdnatějších mužů v těžké brnění přistrojil a na kocoura táhl. To se také hned vyplnilo, ale ačkoli se honilo tři dni, po kocouru nebylo více ani památky.

Bratři žili zatím svorně a spokojeně, hospodařili lépe než prve, neboť vědě­li, že se teď na nic více spolehnout nemohou. Častokráte ale, sedíce pohro­madě, hloupým lidem se vysmívali.

                                                                                                  Označ  spojky

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář