Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

I. Obecná ustanovení
II. Přihlašování a odhlašování
III. Docházka žáků do ŠD
IV. Stanovení výše úplaty ve školní družině
V. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku
VI. Podmínky úplaty
VII. Závěrečná ustanovení
Příloha: Režim školní družiny

I. Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

II. Přihlašování a odhlašování
a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. V případě, že počet přihlášek převyšuje kapacitu zařízení, budou žáci přijímáni dle následujících kritérií:
- školní věk - od nejnižších ročníků
- neúplné rodiny – otec, matka sama na výchovu
- dojíždějící žáci (podle místa dojíždění)
- sociální podmínky rodiny- zaměstnanost, mateřská dovolená, prarodiče, ekonomické podmínky domácnosti
d) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Řádem školní družiny a s touto směrnicí.

III. Docházka žáků do ŠD
A. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsobu odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
B. V docházkovém sešitě je zaznamenáván ranní příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek nebo vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti.
C. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
D. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. Činnosti družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do školní družiny a klubu, stanovený pro oddělení nebo skupinu. Za účast v zájmové činnosti je vybírán poplatek (viz bod 4b).
E. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem v určené Základní škole. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o tom, na které škole bude středisko otevřeno, rodiče sem své děti přihlašují písemně. Středisko se nezřizuje, pokud je počet přihlášených žáků méně než deset. Provoz školní jídelny není zajištěn.
F. Na chování a jednání žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole a vnitřního řádu školy, včetně výchovných opatření a klasifikace chování . Pokud žák opakovaně narušuje vnitřní řád školy či řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

IV. Stanovení výše úplaty ve školní družině
a) Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek ve výši 100,-Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se platí na měsíc předem, lze jej zaplatit předem i na delší období. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
b) Dítě (žák školy ) se může účastnit zájmových činností organizovaných školní družinou dle bodu 3d) , za což je vybírán poplatek ve výši 300 Kč na školní rok.
c) Za pobyt dítěte ve ŠD pouze v polední pauze je vybírán poplatek ve výši 100,- Kč za pololetí (při jedné polední pauze týdně).
d) Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek , který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
e) Úplata může být dále snížena dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
f) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

V. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku
a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
b) Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.
c) Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.
d) Jestliže pominou důvody k prominutí či snížení poplatku za ŠD, je žadatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vedoucí vychovatelku.

VI. Podmínky úplaty
a) Úplata je splatná předem, platí se vždy na dva měsíce dopředu.
b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
c) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

VII. Závěrečná ustanovení
a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
b) O kontrolách provádí písemné záznamy.
c) Směrnice nabývá účinnosti dnem :1.3.2005

V Lanškrouně dne1.3.2005

Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy

Příloha: Režim školní družiny

A.Palackého 204
6.25 otvírá ŠD vychovatelka
6.30 – 8.00 ranní služba (poslední dítě přichází do ŠD v 7.30)
7.40 odvádí vychovatelka děti do školy, zamyká a zhasíná v ŠD
7.45 dozor v šatně školy
Po skončení výuky pedagog předává děti vychovatelce dle rozvrhu na daný rok
14.30 odvádí určená vychovatelka děti na konečnou. Zkontroluje světla, elektrické přístroje, zamkne ŠD.

B. Smetanova 460
1. Nástup do práce 15 min. před začátkem pracovní doby.
2. Vychovatelka přebírá děti ve třídách podle předem stanoveného rozvrhu.
3. Po skončení odpoledního vyučování přivádí děti do ŠD učitelka.
4. Vychovatelky se v místnostech ŠD střídají podle předem stanoveného rozvrhu.

14.45 – 15.45 konečná
5. Z konečné odchází vychovatelka v 15.45 hod. Zkontroluje světla, elektrické přístroje a zamkne ve všech místnostech ŠD.
6. Pokud zůstane ve ŠD dítě déle než do 15.45 hod, je povinností vychovatelky se o něj postarat (kontaktovat rodiče, odvést domů, ve vážných případech se spojit se sociální péčí, či dalšími orgány).
7. Po skončení ŠD si děti nechávají přezůvky buď v šatně ŠD nebo je odnášejí domů. 
8. Větrání v ŠD zajišťuje vychovatelka, která má konečnou službu.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář